บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    999  

นาย กฤษฎิน คำตัน

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง ปัทมา จรทะผา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นาง ศิรินุธ มีแสง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว สุพัตรา แสนปลื้ม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นาย สมจิตร อาจหาญ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นาง ปวีณา ขำแจง

พนักงานพัสดุ ส3

nrm_rsc@rice.mail.go.th

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย นรภัทร ศรีษะนอก

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นาย กิติศักดิ์ เอกรุณ

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายโรงงาน

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว จอมขวัญ รอดปิ่นทอง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นาย ศักดิ์ดา บุ่งโสภา

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ethan2523@gmail.com

นาย สมชาย กลิ่นวิชัย

ช่างซ่อมบำรุง ช4

นาย ประจักร ชื่นหมื่นไวย

ช่างไฟฟ้า ช4

นาย อานนท์ สันติพงษ์ไพบูลณ์

ช่างซ่อมบำรุง ช4

นางสาว กนกพร คำดี

นักเกษตร

นาย สารัต ศรีสุข

ช่างเทคนิค

กลุ่มควบคุมคุณภาพ


นาง พิมลสิริ ศุภเสถียรไชย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ

นาย สฤษดิ์ พูนสังข์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาว สุวิมล พลโดด

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นาง ไพรัตน์ ตัณฑศรีสุข

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส4

นาย วิโรจน์ ธนากลาง

พนักงานห้องปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์


นาย สันติชัย หัตถ์ฐาปนวัฒน์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

นาย เกษม พงศาวรรธนะ

ช่างซ่อมบำรุง ช4

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี


นาย วธัญญูู พัฒชะนะ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

นางสาว ศิริพัฒน์ ธงสันเทียะ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา


นาย สันติชัย หัตถ์ฐาปนวัฒน์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นาย ศักดิ์ดา บุ่งโสภา

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

nrm_rsc@rice.mail.go.th