บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    1790  

นาง เนตรนภา หัตถ์ฐาปนวัฒน์

นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

044-920240-1

[email protected]

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง ปัทมา จรทะผา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

044-920240-1

[email protected]

นาง ศิรินุธ มีแสง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

044-920240-1

[email protected]

นางสาว สุพัตรา แสนปลื้ม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

044-920240-1

[email protected]

นาย สมจิตร อาจหาญ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

044-920240-1

[email protected]

นาง ปวีณา ขำแจง

พนักงานพัสดุ ส4

044-920240-1

[email protected]

นางสาว จิตราภรณ์ ตังอนุสรณ์สุข

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

044-920240-1

[email protected]

นางสาว สุคนธา วัฒนากลาง

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานผลิตเเละกระจายเมล็ดพันธ์ุ

044-920240-1

[email protected]

นางสาว สายทอง ท้าวคำหลง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

044-920240-1

[email protected]

นาย ธีร์ธวัช คำตัน

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์

044-920240-1

[email protected]

นาย ธนกฤต หอมจันทึก

พนักงานขับรถยนต์

044-920240-1

[email protected]

นาย ปิยะพันธ์ แนบกลาง

พนักงานขับรถยนต์

044-920240-1

[email protected]

นาย วัฒนะศักดิ์ ยวนแมน

พนักงานขับรถยนต์

044-920240-1

[email protected]

นาย ปัญญา ไชยชิต

พนักงานดูแลสถานที่

044-920240-1

นางสาว อรินยา จุมพลพงษ์

พนักงานทำความสะอาด

044-920240-1

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย นรภัทร ศรีษะนอก

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

044-920240-1

[email protected]

นาย กิติศักดิ์ เอกรุณ

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายโรงงาน

044-920240-1

[email protected]

นางสาว จอมขวัญ รอดปิ่นทอง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

044-920240-1

[email protected]

นาย ศักดิ์ดา บุ่งโสภา

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

0637723872

[email protected]

นาย สมชาย กลิ่นวิชัย

ช่างซ่อมบำรุง ช4

044-920240-1

[email protected]

นาย ประจักร ชื่นหมื่นไวย

ช่างไฟฟ้า ช4

044-920240-1

[email protected]

นาย อานนท์ สันติพงษ์ไพบูลย์

ช่างซ่อมบำรุง ช4

044-920240-1

[email protected]

นางสาว กนกพร คำดี

นักเกษตร

044-920240-1

[email protected]

นาย สารัต ศรีสุข

ช่างเทคนิค

044-920240-1

[email protected]

กลุ่มควบคุมคุณภาพ


นาง พิมลสิริ ศุภเสถียรไชย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ

044-920240-1

[email protected]

นาย สฤษดิ์ พูนสังข์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

044-920240-1

[email protected]

นาง ไพรัตน์ ตัณฑศรีสุข

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส4

044-920240-1

[email protected]

นาย วิโรจน์ ธนากลาง

พนักงานห้องปฏิบัติการ

044-920240-1

[email protected]

นาย ปุญชรัศมิ์ สมคะเฌย์

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร

044-920240-1

[email protected]

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์


นาย วธัญญู พัฒชะนะ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

044-920240-1 ต่อ 20

[email protected]

นางสาว ณิธิชญา ทองอ่อน

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร

044-920240-1

[email protected]

นางสาว ธนิษฐา คุณทาบุตร

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานผลิตเเละกระจายเมล็ดพันธ์ุ

044-920240-1

[email protected]

นาย บุญมี สินสุพรรณ

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์

044-920240-1

[email protected]

นาย ศุภกร ผิวอ่ำ

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์

044-920240-1

[email protected]

นาย พิตติเดชน์ พรมสันเที่ยะ

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์

044-920240-1

[email protected]

นาย วิศิษฐ์ นิ่มกระโทก

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์

044-920240-1

[email protected]

นาย ศรีไพร กรอกงูเหลือม

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์

044-920240-1

[email protected]

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี


นางสาว ศิริพัฒน์ ธงสันเทียะ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

044-920240-1

[email protected]

นางสาว สุวิมล พลโดด

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

044-920240-1

[email protected]

นางสาว ศรัณยภัทร หวังมวนกลาง

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร

044-920240-1

[email protected]

นาย สุรศักดิ์ จันทร์ศิริ

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร

044-920240-1

[email protected]

นางสาว สุวรรณี แนวทองหลาง

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร

044-920240-1

[email protected]

นาย เกียรติภูมิ พงศาวรรธนะ

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร

044-920240-1

[email protected]

นางสาว ภาวินีย์ ผิวจันทร์

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร

044-920240-1

[email protected]

โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์


นาย กิติศักดิ์ เอกรุณ

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายโรงงาน

044-920240-1

[email protected]

นาย ศักดิ์ดา บุ่งโสภา

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

0637723872

[email protected]

นาย สมชาย กลิ่นวิชัย

ช่างซ่อมบำรุง ช4

044-920240-1

[email protected]

นาย ประจักร ชื่นหมื่นไวย

ช่างไฟฟ้า ช4

044-920240-1

[email protected]

นาย อานนท์ สันติพงษ์ไพบูลย์

ช่างซ่อมบำรุง ช4

044-920240-1

[email protected]

นาย สารัต ศรีสุข

ช่างเทคนิค

044-920240-1

[email protected]

นาย อมร แก้วจังหาร

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

นาย แสน ชะฏาดี

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

นาย ไพโรจน์ ศิริปรุ

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

นาย ไพรวัลย์ บาตกระโทก

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

นาย กรกช บาตกระโทก

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

นาย หฤทย์ บาตกระโทก

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

นาย อุทัย เต็มสุข

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

นาย ชัยยา เพลครบุรี

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

นาย ชัชวาลย์ สุขโชติ

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร

นาย เพ็ญเพชร คงนาคพะเนา

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

นาย อัษฎาวุธ ศรีนาคา

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

นาย ศรุต อิ่มทะเล

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

นาง สุภาพันธ์ คำหมาย

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลโรงงาน

[email protected]

ผู้ดูแลเว็บไซต์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา


นาย ศักดิ์ดา บุ่งโสภา

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

0637723872

[email protected]