วันที่ 25 มกราคม 2565


    นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้นายนรภัทร ศรีษะนอก

   

วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565
นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้นายนรภัทร ศรีษะนอก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ 
เข้าร่วมประชุมผู้ตรวจราชการ ในการติดตามการนำเสนอผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมาได้นำเสนอ ด้านพืช เป็นมันสำปะหลัง สัตว์ ได้นำเสนอ สุกร ประมง ได้นำเสนอปลานิล ชูเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด