วันที่ 19 มกราคม 2565


    นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้นายนรภัทร ศรีษะนอก

   

วันที่ 19 มกราคม 2565
นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้นายนรภัทร ศรีษะนอก หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์และคณะ 
เจ้าร่วมจัดนิทรรศการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราขฯสยามมกุฎราชกุมาร 
โดยมี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ราชการจังนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
ในโอกาสนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ได้ออกหน่วยคลินิกข้าว 
ให้บริการความรู้ทางวิชาการการวางแผนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว 
นำเสนอข้าวพันธุ์เฉลิมพระเกียรติ ข้าวกข83 (มะลิดำหนองคาย) และการแปรรูปข้าว(ไอติมโบราณจากข้าวกข83 มะลิดำหนองคาย)