การสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชของกรมการข้าว


การสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชของกรมการข้าว

ตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชของกรมการข้าว เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสู่เกษตรกร สิทธิพิเศษของผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชของกรมการข้าว คือ เมื่อสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวทุกพันธุ์ต่อ 1 ใบเสร็จรับเงิน จะได้รับส่วนลดร้อยละ 5 ของราคาจำหน่าย เมื่อมียอดสั่งซื้อวงเงิน 5,000 – 499,999 บาท หรือได้รับส่วนลดร้อยละ 8 ของราคาจำหน่าย เมื่อมียอดสั่งซื้อวงเงิน 500,000 บาทขึ้นไป

 

ขั้นตอนการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชของกรมการข้าว  มีดังนี้

 1. ยื่นใบสมัครการเป็นตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชของกรมการข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งหนึ่งแห่งใดใกล้บ้าน พร้อมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ดังนี้

        1.1 สำเนาบัตรประชาชน

        1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือ สำเนาหนังสือจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือ สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าและ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)    

        1.3 กรณีมอบผู้อื่นมายื่นแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มายื่นแทน

        1.4 สำเนาใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า หรือ สำเนาใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่กรมวิชาการเกษตรออกให้ในปีปัจจุบัน

        1.5 แผนผังแสดงที่อยู่ และสถานที่ตั้งของสถานที่จัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์

        1.6 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

2. ใบอนุญาตตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชของกรมการข้าว มีอายุ 3 ปี ดังนั้น ผู้ที่ประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตฯ ให้ยื่นคำขอก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุภายในสิ้นปีปฏิทินที่ระบุไว้ในใบอนุญาตไม่น้อยกว่า 1 เดือน

3. ในกรณีที่ใบอนุญาตฯ สูญหาย หรือ ถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว หรือ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว และยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตพร้อม ใบแจ้งความ (กรณีสูญหาย) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย หรือ ถูกทำลาย

4. ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์พืชที่ผลิตโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว ในอัตราส่วนลดที่กรมการข้าว

กำหนด โดยไม่จำกัดวงเงิน

5. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจะจัดส่งเมล็ดพันธุ์ให้ เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้สั่งซื้อและชำระเงินค่าเมล็ดพันธุ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจัดส่งทางบริษัทขนส่งฯ แล้วเก็บเงินค่าขนส่งปลายทางจากผู้ซื้อ

6. ผู้รับใบอนุญาตฯ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมการข้าว ว่าด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช พ.ศ. 2549

7.หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ กลุ่มบริหารและพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว เลขที่ 2177 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2561-3794  โทรสาร 0-2561-4229    E-mail : [email protected]