ประวัติความเป็นมา


  •   2021-03-19 10:15:05    519  

   

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่ 50 หมู่ 1 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามโครงการผลิตและขยายพันธุ์พืช (Seed Multiplication) ภายใต้โครงการเงินกู้จากประเทศสหรัฐอเมริกา (ยูเซด) ตั้งอยู่บนเนื้อที่ซึ่งเป็นของทางราชการ มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ซึ่งได้เริ่มทำการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ เมื่อปี พ.ศ. 2519 และแล้วเสร็จปลายปี พ.ศ. 2521 ใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 28.8 ล้านบาทและได้ทำพิธีเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2522 ได้ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเกษตรเพื่อช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติและจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับตัวแทนจำหน่าย และเกษตรกรทั่วไป ซึ่งปัจจุบันศูนย์ฯ ผลิตเมล็ดพันธุ์ 2 ชนิด คือ ข้าวชัยนาท และข้าวขาวหอมมะลิ105 โดยมีเป้าหมายการผลิต ประมาณปีละ 4,000 ตัน ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนไปสังกัด กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว โดยใช้ชื่อว่าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา เพื่อทำให้ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างครบวงจร (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา, 2564)