ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ


พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์

พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-03-18 17:19:10    21     2 

ชนิดพันธ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก

ชนิดพันธ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-03-18 17:16:59    17     2 

เกษตรกรที่ผลิตข้าว GAP SEED

เกษตรกรที่ผลิตข้าว GAP SEED

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-03-18 17:15:52    15     0 

เกษตรกรที่ผลิตข้าว GAP GRAIN

เกษตรกรที่ผลิตข้าว GAP GRAIN

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-03-18 17:14:28    18     1 

เกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์

เกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-03-18 17:13:15    16     1 

กลุ่มเกษตรกรที่มีการแปรรูปข้าว

กลุ่มเกษตรกรที่มีการแปรรูปข้าวนครราชสีมา

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-03-18 17:07:45    16     1