ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ


พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์

พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-03-18 17:19:10    50     8 

ชนิดพันธ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก

ชนิดพันธ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-03-18 17:16:59    44     7 

เกษตรกรที่ผลิตข้าว GAP SEED

เกษตรกรที่ผลิตข้าว GAP SEED

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-03-18 17:15:52    40     4 

เกษตรกรที่ผลิตข้าว GAP GRAIN

เกษตรกรที่ผลิตข้าว GAP GRAIN

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-03-18 17:14:28    46     4 

เกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์

เกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-03-18 17:13:15    38     4 

กลุ่มเกษตรกรที่มีการแปรรูปข้าว

กลุ่มเกษตรกรที่มีการแปรรูปข้าวนครราชสีมา

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-03-18 17:07:45    41     2