วิสัยทัศน์/พันธกิจ


  •       320  

   

วิสัยทัศน์

        เป็นแหล่งวิชาการ เชี่ยวชาญการผลิตเมล็ดพันธุ์ เพิ่มทรัพย์สินชาวนาไทย" 

ภารกิจหลัก

           1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ์และการกระจายเมล็ดพันธุ์

       2. วางแผนและผลิตเมล็ดพันธุ์ และควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จำหน่าย

       3. บริหารจัดการ และติดตามประเมินผลการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

       4. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว

       5. ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ข้าว

       6กำกับ ดูแล การดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

       7ปฏิบัติงานร่วมกับ/สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย