บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    2584  

นาง เนตรนภา หัตถ์ฐาปนวัฒน์

นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

044-920240-1

netnapa.h@rice.mail.go.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง ปัทมา จรทะผา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

044-920240-1

pattama.j@rice.mail.go.th

นาง ศิรินุธ มีแสง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

044-920240-1

sirinuch.c@rice.mail.go.th

นางสาว สุพัตรา แสนปลื้ม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

044-920240-1

supattra.sa@rice.mail.go.th

นาย สมจิตร อาจหาญ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

044-920240-1

somchit.a@rice.mail.go.th

นาง ปวีณา ขำแจง

พนักงานพัสดุ ส4

044-920240-1

pavena.k@rice.mail.go.th

นางสาว จิตราภรณ์ ตังอนุสรณ์สุข

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว สุคนธา วัฒนากลาง

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานผลิตเเละกระจายเมล็ดพันธ์ุ

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว สายทอง ท้าวคำหลง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นาย ธีร์ธวัช คำตัน

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

- - -

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นาย ธนกฤต หอมจันทึก

พนักงานขับรถยนต์

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นาย วิชาญ ตัณฑศรีสุข

พนักงานขับรถยนต์

นาย ปิยะพันธ์ แนบกลาง

พนักงานขับรถยนต์

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นาย สุธี บือสันเทียะ

พนักงานขับรถยนต์

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นาย วัฒนะศักดิ์ ยวนแมน

พนักงานขับรถยนต์

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นาย ปัญญา ไชยชิต

พนักงานดูแลสถานที่

044-920240-1

นางสาว อรินยา จุมพลพงษ์

พนักงานทำความสะอาด

044-920240-1

นาย ประนอม ปล่องกระโทก

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นาย พิเชษฐ เปล่งกระโทก

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นาย อดุล รัตนา

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นาย คำนึง ไม้สนธิ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย นรภัทร ศรีษะนอก

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

044-920240-1

noraphat.s@rice.mail.go.th

นาย กิติศักดิ์ เอกรุณ

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายโรงงาน

044-920240-1

kitisak.e@rice.mail.go.th

นางสาว จอมขวัญ รอดปิ่นทอง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นาย ศักดิ์ดา บุ่งโสภา

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

0637723872

sakda.b@rice.mail.go.th

นาย สมชาย กลิ่นวิชัย

ช่างซ่อมบำรุง ช4

044-920240-1

somchai.k@rice.mail.go.th

นาย ประจักร ชื่นหมื่นไวย

ช่างไฟฟ้า ช4

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นาย อานนท์ สันติพงษ์ไพบูลย์

ช่างซ่อมบำรุง ช4

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว กนกพร คำดี

นักเกษตร

044-920240-1

kanokporn.k@rice.mail.go.th

นาย สารัต ศรีสุข

ช่างเทคนิค

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว ขวัญเรือน จันทร์รองศรี

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นาย เกียรติกุล แย้มวจี

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร

กลุ่มควบคุมคุณภาพ


นาง พิมลสิริ ศุภเสถียรไชย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ

044-920240-1

pimolsiri.s@rice.mail.go.th

นาย สฤษดิ์ พูนสังข์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

044-920240-1

sarid.p@rice.mail.go.th

นาง ไพรัตน์ ตัณฑศรีสุข

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส4

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นาย วิโรจน์ ธนากลาง

พนักงานห้องปฏิบัติการ

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นาย พีรทัต เพ็ชรหิน

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานทดสอบคุณภาพ

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว กรรณิการ์ ผิวอ่ำ

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานทดสอบคุณภาพ

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นาย ปุญชรัศมิ์ สมคะเฌย์

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นาย กันตพงศ์ พงศาวรรธนะ

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานทดสอบคุณภาพ

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์


นาย วธัญญู พัฒชะนะ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

044-920240-1 ต่อ 20

watanyoo.p@rice.mail.go.th

นางสาว ณิธิชญา ทองอ่อน

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว ธนิษฐา คุณทาบุตร

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานผลิตเเละกระจายเมล็ดพันธ์ุ

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นาย บุญมี สินสุพรรณ

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นาย ศุภกร ผิวอ่ำ

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นาย พิตติเดชน์ พรมสันเที่ยะ

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นาย วิศิษฐ์ นิ่มกระโทก

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นาย ศรีไพร กรอกงูเหลือม

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี


นางสาว ศิริพัฒน์ ธงสันเทียะ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

044-920240-1

siripat.t@rice.mail.go.th

นางสาว สุวิมล พลโดด

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว ศรัณยภัทร หวังมวนกลาง

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นาย สุรศักดิ์ จันทร์ศิริ

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว สุวรรณี แนวทองหลาง

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นาย เกียรติภูมิ พงศาวรรธนะ

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว ภาวินีย์ ผิวจันทร์

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์


นาย กิติศักดิ์ เอกรุณ

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายโรงงาน

044-920240-1

kitisak.e@rice.mail.go.th

นาย ศักดิ์ดา บุ่งโสภา

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

0637723872

sakda.b@rice.mail.go.th

นาย สมชาย กลิ่นวิชัย

ช่างซ่อมบำรุง ช4

044-920240-1

somchai.k@rice.mail.go.th

นาย ประจักร ชื่นหมื่นไวย

ช่างไฟฟ้า ช4

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นาย อานนท์ สันติพงษ์ไพบูลย์

ช่างซ่อมบำรุง ช4

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นาย สารัต ศรีสุข

ช่างเทคนิค

044-920240-1

nrm_rsc@rice.mail.go.th

นาย อมร แก้วจังหาร

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

นาย แสน ชะฏาดี

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

นาย ไพโรจน์ ศิริปรุ

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

นาย ไพรวัลย์ บาตกระโทก

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

นาย กรกช บาตกระโทก

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

นาย หฤทย์ บาตกระโทก

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

นาย อุทัย เต็มสุข

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

นาย ชัยยา เพลครบุรี

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

นาย ชัชวาลย์ สุขโชติ

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร

นาย เพ็ญเพชร คงนาคพะเนา

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

นาย อัษฎาวุธ ศรีนาคา

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

นาย ศรุต อิ่มทะเล

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

นาง สุภาพันธ์ คำหมาย

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลโรงงาน

nrm_rsc@rice.mail.go.th

ผู้ดูแลเว็บไซต์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา


นาย ศักดิ์ดา บุ่งโสภา

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

0637723872

sakda.b@rice.mail.go.th