ข่าว ศมข.นม วันที่ 10 พฤษภาคม 2566


    นางเนตรนภา หัตถ์ฐานปนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

   

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566
นางเนตร​นภา​ หัตถ์​ฐาปนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
มอบหมายให้ นายสฤษดิ์ พูนสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2566
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมือง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา