กิจกรรมการประกวดจัดสวนถาด


    กิจกรรมการประกวดจัดสวนถาด เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

   

กิจกรรมการประกวดจัดสวนถาด เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 
ณ Korat Hall ชั้น 4 เซ็นทรัล โคราช

คุณสมบัติ 
บุคคลทั่วไป 

กติกาที่ใช้การแข่งขัน
- แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 2 คน
- ระยะเวลาในการแข่งขัน 1 ชั่วโมง 30 นาที
- ตัดสินการแข่งขันจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
- สวนถาดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสวนถาด ทั้งที่ได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของผู้จัดการแข่งขัน

หลักฐานการสมัคร
1.กรอกรายละเอียดทาง Google forms ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE2Dn2ZJawUuURwJnqIiUQ3qX32gHhSBIuClWZUqzdTgS4fg/viewform
2.อัปโหลดไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
ประกวดรอบตัดสิน
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.-14.30 น.
ประกาศผลตัดสิน เวลา 15.00 น.
*กรุณามารายงานตัวภายในเวลา 11.00 น.
วัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน
 ใช้วัสดุที่ทางผู้จัดเตรียมให้เท่านั้น

เกณฑ์การตัดสินพิจารณา (50 คะแนน)
 1.ความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน
 2.องค์ประกอบทางศิลปะ 10  คะแนน
 3.ความสะอาดและประณีต 10  คะแนน
 4.ความคงทนของสวนในการใช้งานจริง 10 คะแนน
 5.สุนทรียภาพของสวน 10 คะแนน
- การตัดสินการประกวดกระทำโดย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

รายละเอียดรางวัล
 ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

สอบถามเพิ่มเติม 
นางพิมลสิริ ศุภเสถียรไชย (คุณเตย) โทรศัพท์ 084-6164192

#ประกวดจัดสวนถาด
#วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ
#ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
#CentralKorat