การประกวดภาพถ่าย


    การประกวดภาพถ่าย เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ในหัวข้อ

   

การประกวดภาพถ่าย เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ
ในหัวข้อ "ข้าวคือชีวิต"

การรับสมัคร
- เปิดรับภาพและส่งใบสมัคร วันที่ 15 พฤษภาคม 2566
- หมดเขตรับภาพและส่งใบสมัคร วันที่ 9 มิถุนายน 2566
**ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร
หลักฐานการสมัคร
1.กรอกรายละเอียดทาง Google forms ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev7codsxBin1K2EgWmeea5i3jpHwKtgbBAVHAxYmpqDVsYSg/viewform
2.อัปโหลดไฟล์ภาพ จำนวน 1 ไฟล์ 
3.อัปโหลดไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

การตัดสิน
จะทำการเผยแพร่ผ่านFacebook Fanpage ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
ในช่วงระหว่างวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 ปิดการให้คะแนน เวลา 15.00 น.
เกณฑ์การตัดสิน
Like (รวมถึงสัญลักษณ์ อิโมจิต่างๆ)  = 1 คะแนน
Share = 3 คะแนน
โพสต์ที่มีคะแนนมากที่สุดจะได้รับรางวัล
ประกาศผล
 ผ่านทางFacebook Fanpage ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566
รับรางวัล
รายงานตัวเพื่อรับรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.
ณ Korat Hall ชั้น 4 เซ็นทรัล โคราช 

รายละเอียดรางวัล
ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 800 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย   2รางวัลๆละ 300 บาท 

หลักเกณฑ์ และ กติกา การส่งภาพประกวด
1.ผู้สมัคร เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
2.จำกัดผู้สมัครละไม่เกิน 5 ภาพ
3.ผู้สมัครต้องทำการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครที่กำหนด และข้อมูลเกี่ยวกับภาพให้ครบถ้วนและต้องตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
4.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
5.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องถ่ายทอด สาระ คุณค่า ตามหัวข้อ “ข้าวคือชีวิต”
6.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
7.สามารถใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, Tablet, Smartphone และ Drone) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม
8.ไฟล์ภาพจากกล้อง Action Camera, Tablet, Smartphone, หรือ Drone ควรมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่และมีคุณภาพเท่าที่อุปกรณ์นั้น ๆ จะสามารถทำได้ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg  เท่านั้น 
9.สำหรับภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทางคณะผู้จัดโครงการฯ อาจทำการเรียกขอ File ขนาดใหญ่สุดเพิ่มเติม
10.ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพรวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
11.สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
12.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
13.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
14.ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมาจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมามีสิทธินำภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ในการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยไม่มุ่งหวังผลทางการค้า ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ การแสดงนิทรรศการ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า  และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ ทั้งนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมาให้ความสำคัญกับการประกาศความเป็นตัวตนของเจ้าของผลงานและจะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ในทุกกรณีที่สามารถทำได้เมื่อมีการนำภาพถ่ายไปใช้ หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วนคณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสินผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมาขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งของรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและทำความเข้าใจกับกฎระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ ของโครงการฯ อย่างละเอียดและครบถ้วนทุกประการ หากกระทำผิดกฎระเบียบและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น  คณะผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์ในการพิจารณาถึงการให้เข้าร่วมประกวด หรืออาจมีการติดต่อไปในรายบุคคลหากต้องการขอข้อมูลเพิ่ม หรือ อาจทำการตัดสิทธิ์และเรียกคืนรางวัลในภายหลังได้

#ประกวดภาพถ่าย
#ข้าวคือชีวิต
#วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ
#ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
#centralkorat