กิจกรรมการประกวดระบายสี


    กิจกรรมการประกวดระบายสี เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

   

กิจกรรมการประกวดระบายสี เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 
ณ Korat Hall ชั้น 4 เซ็นทรัล โคราช

คุณสมบัติ 
1.ผู้สมัครอายุ ต่ำกว่า 7 ปี
2.ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายชุดของโรงเรียน
การรับสมัคร
- เปิดรับสมัคร วันที่ 15 พฤษภาคม 2566
- หมดเขตรับสมัคร วันที่ 9 มิถุนายน 2566
**ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร
หลักฐานการสมัคร
1.กรอกรายละเอียดทาง Google forms ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWvWqInt_BIju0OLum39knRQRmKMA2AHh2wSLwcqCZYQXlCA/viewform
2.อัปโหลดไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ชุด

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.-11.00 น.
ประกาศผลเวลา 11.30 น.
*กรุณามารายงานตัวภายในเวลา 09.00 น.
**การประกวดจะใช้สีไม้เท่านั้น กรุณานำมาเอง
เกณฑ์การตัดสินพิจารณา 40 คะแนน ประกอบด้วย
- การใช้สี 10 คะแนน
- ความสวยงาม 10 คะแนน
- ความสะอาด 10 คะแนน
- ส่งผลงานตามเวลา 10 คะแนน
 *หักครั้งละ 1 คะแนน ต่อเวลาที่ใช้เกิน 2 นาที
- การตัดสินการประกวดกระทำโดย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

เกณฑ์การตัดสินให้รางวัล
ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

สอบถามเพิ่มเติม 
นางพิมลสิริ ศุภเสถียรไชย (คุณเตย) โทรศัพท์ 084-6164192

#ประกวดระบายสี
#วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ
#ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
#CentralKorat