กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์


    กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

   

กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 
ณ Korat Hall ชั้น 4 เซ็นทรัล โคราช
หัวข้อ “ยุวชนคนรุ่นใหม่กับข้าวไทยในอนาคต”
คุณสมบัติ 
ผู้สมัครอายุ 7- 15 ปี
การรับสมัคร
- เปิดรับสมัคร วันที่ 15 พฤษภาคม 2566
- หมดเขตรับสมัคร วันที่ 9 มิถุนายน 2566
- ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วันที่ 12 มิถุนายน 2566 
ผ่านทางFacebook Fanpage ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
**ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร
หลักฐานการสมัคร
1.กรอกรายละเอียดทาง Google forms ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesPVVX8ypFNrK11hKGA_zIV_HYcTfEmHe0iFKKt-Y_ueQkdQ/viewform
2.อัปโหลดไฟล์รูปถ่ายภาพสี จำนวน 2 ใบ (เห็นหน้าชัดเจน ครึ่งตัว 1 รูป เต็มตัว 1 รูป)
3.อัปโหลดไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
ประกวดรอบตัดสิน
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.-12.00 น.
*กรุณามารายงานตัวภายในเวลา 09.00 น.
การตัดสิน
เกณฑ์พิจารณาจาก 3 ส่วน ได้แก่ เนื้อหา การนำเสนอ และการใช้ภาษา
ผู้เข้าประกวดมีเวลาแข่งขันท่านละ 5 นาที *หักครั้งละ 5 คะแนน ต่อเวลาที่ใช้เกิน 1 นาที
เนื้อหา 30 คะแนน ประกอบด้วย
- ลำดับเนื้อหา ความต่อเนื่อง 10 คะแนน
- ความถูกต้องของข้อมูล ความสอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง 10 คะแนน
- คุณค่าและความเข้มข้นของเนื้อหา 10 คะแนน
 
การนำเสนอ 40 คะแนน ประกอบด้วย
- อักขระวิธีในการกล่าว 10 คะแนน
- น้ำเสียง 10 คะแนน
- บุคลิกภาพ 10 คะแนน
- การรักษาเวลา 10 คะแนน
การใช้ภาษา 30 คะแนน ประกอบด้วย
- ระดับภาษาเหมาะสมกับเนื้อหา 10 คะแนน
- ความถูกต้องด้านไวยกรณ์ การเลือกใช้คำ การผูกประโยค 10 คะแนน 
- สำนวนโวหาร 10 คะแนน
*การตัดสินการประกวดกระทำโดย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
รายละเอียดรางวัล
1.รางวัลชนะเลิศ 
-  จะได้รับรางวัล 2,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
- จะได้รับรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
- จะได้รับรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
4.รางวัลชมเชย 2 รางวัล
- จะได้รับรางวัล 500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
*ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม