ข่าว ศมข.นม วันที่ 7 พฤษภาคม 2566


    นางเนตรนภา หัตถ์ฐานปนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

   

วันที่ 7 พฤษภาคม 2566
นางเนตร​นภา​ หัตถ์​ฐาปนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา 
มอบหมายให้ นายนรภัทร ศรีษะนอก หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ คณะกรรมการตรวจนับปริมาณและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามคำสั่งกองเมล็ดพันธุ์ข้าวที่27/2566 
ดำเนินการตรวจนับปริมาณ และสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธ์ุข้าวกข15 พันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จำหน่าย  ฤดูฝนปี 2565 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา