บทบาทศูนย์บริการชาวนา


ศูนย์บริการชาวนา


          ศูนย์บริการชาวนา (Rice Farmer Service Center) เป็นโครงการของกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการจัดตั้งศูนย์บริการชาวนาในศูนย์วิจัยข้าว 28 แห่ง และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 23 แห่ง รวม 51 แห่ง พร้อมมีหน่วยบรการเคลื่อนที่ให้บริการแก่เกษตรกร

 

วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์บริการชาวนา


1. เพื่อให้บริการตรวจสอบ วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์และเพิ่มโอกาส

2. ให้เกษตรการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้น

3. เพื่อบริการข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวสู่ชาวนาได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

 

หน้าที่และภารกิจ


1. ให้บริการคลินิกข้าวเบื้องต้น เพื่อการตรวจวินิจฉัยปัญหา ด้านดิน น้ำ ปุ๋ย ศัตรูข้าวและเมล็ดพันธุ์ ตลอดจนประสานหน่วยงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในการตรวจวินิจฉัย ให้บริการข้อมุลการผลิต สถานการณ์ตลาด ราคา และให้คำแนะนำทางวิชาการด้านข้าวทั้งระบบ ตลอดจนการเตือนภัยข้าวแก่ชาวนา

2. เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชาวนาโดยการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม ดูงานแปลงเรียนรู้และการเยี่ยมเยียน

3. เป็นศูนย์ประสานงานด้านการให้บริการช่วยเหลือชาวนา

4.ในกรณีชาวนาเดือดร้อนหรือมีปัญหาเร่งด่วน เพื่อรักษาผลประโยชน์และความเป็นธรรมให้ชาวนาในด้านการใช้พื้นที่ดิน และน้ำ ด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ทางการเกษตรและปัจจัยการผลิต การจดทะเบียน คำขอใบอนุญาตการรับรองที่เกี่ยวกับชาวนา การขอรับรองระบบการผลิต (GAP) Qseed และ Q grian

 

***ท่านสามารถติดต่อขอใช้บริการศูนย์บริการชาวนาได้ที่ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทุกแห่งทั่วประเทศ***