กรมการข้าว ดันเพิ่มศักยภาพผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นดี ช่วยชาวนาไทย


    กรมการข้าว ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ หวังเกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ดี มีคุณภาพตามมาตรฐานไว้เพาะปลูก

   

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.65 นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา กล่าวว่า กรมการข้าวมีแนวทางยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น จึงได้เสนอโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวต่อสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยใช้งบประมาณภายใต้เงินกู้ของกระทรวงการคลัง เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นอกจากผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้ว ลูกหลานของเกษตรกรที่ไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการ ก็ได้รับผลกระทบถูกเลิกจ้างงานบางส่วนกลับมาอยู่ที่บ้าน ซึ่งก็ต้องมาทำนา ซึ่งเป็นอาชีพที่จำนวนเกษตรกรเยอะที่สุดในประเทศไทย แต่ปัญหาคือเมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอ กรมการข้าวจึงได้เสนอโครงการนี้เข้าไปและครม.ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2563

วัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ และกระจายเมล็ดพันธุ์ดีสู่เกษตรกรให้มากที่สุด เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบที่กลับมาจากภาคอุตสาหกรรมหรือภาคงานบริการแล้วกลับมาทำการเกษตรเพื่อให้ได้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ และสามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับเกษตรกรได้ในอีกทางหนึ่ง ซึ่งเมื่อได้โครงการใหม่มาสามารถที่จะเพิ่มกำลังการผลิต ได้ถึงศูนย์ละ 1,500-2,000 ตัน เนื่องจากเป็นเครื่องไม้เครื่องมือรุ่นใหม่ สามารถที่จะลดแรงงาน และรับเมล็ดพันธุ์ได้ปริมาณมากขึ้น ส่งผลให้ระบบแพ็กอัตโนมัติและมีแขนกลหรือเรียกว่าโรบอต ในการจัดเรียงเมล็ดพันธุ์ได้สะดวก ที่สำคัญคือแรงงานภายในศูนย์ที่นั่งทำงานไม่ต้องไปสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง


โครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์มี 4 กิจกรรม ดังนี้ 1.เพิ่มเติมชุดเครื่องชั่งบรรจุ พร้อมจัดเรียงแบบอัตโนมัติ ประจำโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงานเพิ่มศักยภาพA2 2.ปรับปรุง/เพิ่มเติม ระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร พร้อมอุปกรณ์ โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงานเพิ่มศักยภาพA2 3.ปรับปรุง/เพิ่มเติม ระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร พร้อมอุปกรณ์ โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงานOECF A1 และ 4.ก่อสร้างอาคาร พร้อมติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ประจำโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงานใหม่


โครงการดังกล่าวช่วยเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ ผ่านเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ ที่จะทำให้กรมการข้าวบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนช่วยเหลือเกษตรกรทั้งกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวและชาวนาทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้ใช้เมล็ดพันธุ์ดี มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ทันเวลาต่อไป.

https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2422192