โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่


  •       653  

   

โครงสร้างการบริหารศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ประกอบด้วย

1.       ฝ่ายบริหารทั่วไป

2.       กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

3.       กลุ่มควบคุมคุณภาพ

4.       กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

5.       กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

              

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

                       หน้าที่ รับผิดชอบงานอำนวยการ ได้แก่งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุยานพาหนะการจัดทำและบริหารงบประมาณ งานพัฒนาบุคลากร งานการเจ้าหน้าที่ งานพิมพ์ เอกสารงานข้อมูลการประชุม และประสานงานราชการทั่วไป

2. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

·         ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จำหน่าย

·         วางแผนและดำเนินการ และควบคุมกำกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ในไร่นา และในโรงงาน 

·         ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการขยายเมล็ดพันธุ์แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไป 

·         บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และอุปกรณ์ในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

·         ให้บริการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และการเก็บรักษา 

·         ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์

3. กลุ่มควบคุมคุณภาพ

·         ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ์ 

·         ควบคุมคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ทุกขั้นตอน 

·         ให้บริการทดสอบ และวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ 

·         ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

4. กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

·         ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำสารสนเทศด้านการตลาดและธุรกิจเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่รับผิดชอบ 

·         วางแผนการผลิต และจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวตามความต้องการของสำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว

·         บริหารจัดการด้านการตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวุ์ 

·         พัฒนา และสนับสนุนการใช้และการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีในท้องถิ่น 

·         ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ถึงประโยชน์ ในการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

·         พัฒนาระบบเครือข่ายการกระจายเมล็ดพันธุ์ดี 

·         ดำเนินการ/ประสานงานการตรวจสอบ และออกใบรับรองแหล่งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

5. กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

·         ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

·         ดำเนินการ/ประสานงานการถ่ายทอดวิทยาการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในท้องถิ่น

·         พัฒนา สนับสนุนระบบเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

·         พัฒนา สนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในท้องถิ่น

·         ดำเนินการ/ประสานงานการตรวจสอบระบบการผลิต และออกใบรับรองการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี