โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

1599547327008

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1599547657965

1599547736629

1599547763073

1599547792650

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

1599547508248

1599547540374

1599547569501

1599547596594

1599547631871

กลุ่มควบคุมคุณภาพ

1599547469141

1599548489039

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

1599547365415

1599547401972

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

1599547831058