ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

messageImage 1597975649451

วันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ฯ

 51