ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

382128

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เร่งดำเนินการป้องกันกำจัดโรคและแมลงในนาข้าว โดย...

 1