ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

S 7045123

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ติดตามแปลงสำรองพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2563

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 

นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้นายนรภัทร ศรีษะนอก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีและเจ้าหน้าที่เกษตรฯ ตรวจติดตามแปลงสำรองพันธุ์ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน/63 ณ  กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านแสนสุข ต.หนองบุญนาก อ.หนองบุญมาก  จ.นครราชสีมา ผลการติดตามปรากฎว่า นาข้าวมีน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าว การเจริญเติบโตดี ไม่มีโรคแมลง การคาดการณ์ผลผลิตในสถานการณ์ปัจจุบัน เป้า เกิน 100% โดยทางกลุ่มร้องขอเป้าเพิ่มจากเดิม
 
S 7045125   S 7045127

S 7045128