ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

S 20160550

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้นายนรภัทร ศรีษะนอก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  นางสาวศิริพัฒน์ ธงสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับ ศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ส่งมอบข้าวสาร ตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรค โควิด-19  จำนวน 800 กิโลกรัม 

S 20160546     S 20160553

 

S 20160548