ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

S 17915908

 

วันที่ 7 เมษายน 2563 นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

วันที่ 7 เมษายน 2563 นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี โดยนายนรภัทร ศรีษะนอก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวศิริพัฒน์ ธงสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ ปักดำนาพระราชทานใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการทหารพันธุ์ดี ณ แผนกส่งกำลังเสบียง กรมพลาธิการทหารบก (กก.พธ.ทบ.) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

S 17915911    S 17915914

S 17915912   S 17915913