ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ป้องกันไวรัสโคโรน่า Covid-19

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ได้ปฏิบัติตามาตรการประกาศของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อลดความเสี่ยง และการระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19

12

347

 

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการตรวจสอบและคัดกรองบุคคลากรของศูนย์ฯ และประชาชนทั่วไป ที่เข้ามาติดต่อราชการ ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการวัดไข้ และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ล้างมือ