อธิบดีกรมการข้าวเดินทางมาตรวจสถานที่และความก้าวหน้าการจัดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563

 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เดินทางมาตรวจสถานที่และความก้าวหน้าการจัดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563

01

02

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 

          เวลา 10.00 น.  อธิบดีกรมการข้าว นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ เดินทางมาตรวจสถานที่และความก้าวหน้าการจัดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 (จัดระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

          เวลา 13.00 น. เดินทางมาให้คําแนะนํา ชี้แนะแนวทางในการจัดสถานที่ และกิจกรรมที่จะนําเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ศูนย์ข้าวชุมชน กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่  แก่คณะทํางาน ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา  พร้อมทั้งชมต้นข้าว ที่ทางศูนย์ฯได้ดําเนินปลูกเพื่อจัดนิทรรศการในงานดังกล่าว โดยมีนายกฤษฎิน คําตัน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา พร้อมคณะข้าราชการและลูกจ้างประจํา นายไพรัตน์  รูปคม ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ นางศรีอําไพ  โอษฐงาม   ทําหน้าที่ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ นายอรชุณร์  สารพินิจ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา ให้การต้อนรับ