นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานพร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

รองอธิบดีกรมการข้าว นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานพร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

DSC 519455

DSC 515255

DSC 519455

 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานพร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน

ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา โดยมี นายกฤษฏิน คําตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค 

ในการนี้รองอธิบดีกรมการข้าว ได้รับฟังผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค พร้อมมอบแนวทางในการปฎิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงเรื่องการพัฒนาคน พัฒนางาน  โอกาสนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อให้ร่มเงาและเป็นศิริมงคล

ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา พร้อมทั้งชมต้นข้าว 4 สายพันธุ์ เพื่องานเกษตรแห่งชาติ ปี 2563