จัดการประชุมหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒

จัดการประชุมหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา ฮอลล์ ๒ ชั้น

1

2

3

4

 

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายกฤษฎิน คําตัน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ดี โดยนายนรภัทร ศรีษะนอก นักวิชาการเกษตรชํานาญการ และคณะ จัดการประชุมหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่
โดยมีเวทีการเสวนา : เดินหน้านาแปลงใหญ่สู่ความสำเร็จและยั่งยืน
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา ฮอลล์
ชั้น มีเกษตรกรเข้าร่วมครั้งนี้ประมาณ ๓๐๐ ราย
ทั้งนี้ นายวิรุจน์ ทาดี นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย