คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนูศึกษาดูงานด้านข้าว

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนูศึกษาดูงานด้านข้าว

S 11886628

S 11886632

S 11886629

S 11886631

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
พร้อมด้วยนางเนตรนภา หัตถ์ฐาปนวัฒน์ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
นางไพรรัตน์ ตัณฑศรีสุข พนักงานห้องปฏิบัติการ ส๓
และทีมงาน ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑๑๐ ราย
เข้าศึกษาดูงาน "ด้านข้าว" ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา