ประชุมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองนา อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

S 11886641

S 11886639

S 11886638

S 11886640

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายกฤษฎิน คําตัน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
นายวิรุจน์ ทาดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายวธัญญู พัฒชะนะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวกนกพร คำดี พนักงานทุนหมุนเวียนและเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร
จัดประชุมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรมการพัฒนายกระดับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (
GAP SEED) ปี ๒๕๖๒
ณ  ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองนา อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา