อบรมเกษตรกรหลักสูตรเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินระบบข้าวอินทรีย์เบื้องต้นและจัดทำระบบควบคุมภายใน

อบรมเกษตรกรหลักสูตรเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินระบบข้าวอินทรีย์เบื้องต้นและจัดทำระบบควบคุมภายใน

S 11886635

S 11886634

S 11886636

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายกฤษฎิน คําตัน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
มอบหมายให้กลุ่มควบคุมคุณภาพ 
นางสาวปัทมา ปราณีตพลกรัง พร้อมด้วยนางสาวนิภาภรณ์ สีทาพุฒ
และนางสาวกนิษฐา รองรัตน์ เจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานการเกษตร จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน
ระบบข้าวอินทรีย์เบื้องต้นและจัดทำระบบควบคุมภายใน 
ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา