จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านกานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านกานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

S 11886652

S 11886653

S 11886654

S 11886655

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา โดย กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ออกพื้นที่จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านกานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS
ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ปี ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางบ้าน
บ้านหนองยางใต้ หมู่ 
ตำบลสระพระ ศาลาบ้านพังเทียม ม.๑ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ
และศาลาประชาคมบ้านหนองกระทุ่ม ม.๙ ตำบลมะค่า  ศาลาประชาคมบ้านด่านใต้ หมู่ 
๑๗ ตำบลโนนไทย
ศาลาประชาคมบ้านถนนโพธิ์ หมู่ 
ตำบลถนนโพธิ์ ศาลาประชาคมบ้านวัง หมู่ ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา