งานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง บ้านตลุกม่วง หมู่ ๙ ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

งานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง 
บ้านตลุกม่วง หมู่ ๙ 
ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

S 11886657

S 11886658

S 11886660

S 11886659

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา โดย กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี ๒๕๖๒ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง
บ้านตลุกม่วง หมู่ ๙ 
ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีนางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานในพิธี
มีเกษตรกรและหน่วยงานราชการ เข้าร่วมงานประมาณ ๔๐๐
คน