ประชุมเตรียมความพร้อมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)​ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒

ประชุมเตรียมความพร้อมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)
ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒

S 11886672

S 11886670

S 11886673

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา โดยกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี
นางสาวศิริพัฒน์ ธงสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ จัดประชุมเตรียมความพร้อมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)
ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมมะเกลือเก่าหมู่ ๒ ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา