k1

ร่วมตัดสินการประกวดข้าวระดับอำเภอ ปี 2560

ร่วมตัดสินการประกวดข้าวระดับอำเภอ ปี 2560 ณ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

928692849290928592879288

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา กลุ่มควบคุมคุณภาพ โดย นางไพรรัตน์  ตัณฑศรีสุข พนักงานห้องปฏิบัติการ ส3 นางสาว อัญชนา  กำเนิดบุญ นางสาววศินี  จีวรพรหม และนางสาวทัศนีญา  สิมศิริวัฒน์ จนท เกษตรฯ  ร่วมตัดสินการประกวดข้าวระดับอำเภอ ปี 2560  ณ  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา