อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการทำระบบควบคุมภายใน แบบกลุ่ม (ICS) ​กลุ่มต่อเนื่อง ปี ๑ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการทำระบบควบคุมภายใน
แบบกลุ่ม (
ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี ๑

S 11886664

S 11886663

S 11886662

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา กลุ่มควบคุมคุณภาพ
โดยนายสันติชัย หัตถ์ฐาปนวัฒน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวอัญชนา กำเนิดบุญ นางสาวปัทมา ปราณีตพลกรัง เจ้าหน้าที่เกษตรช่วยปฏิบัติงาน
จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (
ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี ๑
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา