k1

รัฐมนตรีช่วย กษ. (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และ ข้าว GAP ครบวงจร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และ ข้าว GAP ครบวงจร338726338734338738339641339643338411

วันที่ 9 กันยายน 2560 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) และคณะ ประกอบด้วย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว นายเสนอ ชูจันทร์ ผู้ตรวจนาชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 และคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และ GAP ครบวงจร โดยประชุมร่วมกับผู้ประกอบการค้าข้าว และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ และ GAP ภาคเช้าประชุม ณ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด อำเภอพิมาย และภาคบ่าย ณ โรงเรียนบ้านดอนกลาง อำเภอคง ในการนี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์นครราชสีมา ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมด้วย