ตรวจสต็อคข้าวโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๑/๒๕๖๒ ณ อําเภอบัวใหญ่ โชคชัย เมือง และอําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ตรวจสต็อคข้าวโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว
ปีการผลิต ๒๕๖๑
/๒๕๖๒ ณ อําเภอบัวใหญ่ โชคชัย เมือง และอําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

S 11886666

S 11886667

S 11886668

วันที่ ๒๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ได้มอบหมายให้นายรังสรรค์ โชคบำรุงศิลป์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ธนาคารกรุงเทพ
ธนคารกรุงไทยร่วมตรวจสต็อคข้าวโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวปีการผลิต ๒๕๖๑
/๒๕๖๒
ณ อําเภอบัวใหญ่ โชคชัย เมือง และอําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา