bannerking

k1

                 bannernew

 
เอกสารแบบฟอร์มคำขอสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว
(สำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ)

เอกสารแนบ (ไฟล์ PDF)/ไฟล์ WORD

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1620017677965
***สวมหน้ากากอนามัยระหว่างติดต่อราชการ และขอขอบคุณทุกท่านที่ปฏิบัติตามมาตราการเพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19***                     

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่ 26 เมษายน 2564 คณะกรรมการดำเนินการตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ ชัยนาท 1 

Read more

วันที่ 20 - 22 เมษายน 2564 กลุ่มผิลตเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์สำหรับจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2564

Read more

วันที่ 5 เมษายน 2564 คณะกรรมการดำเนินการตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ ปี 2564 พันธุ์ชัยนาท 1

Read more

วันที่ 1 เมษายน 2564 กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการประชุมสมาชิกชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดนครราชสีมา

Read more

ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2564 กลุ่มควบคุมคุณภาพ และกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบและรับรองฯ

Read more

วันที่ 23 มีนาคม 2564 คณะกรรมการตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ ดำเนินการตรวจตัดสินแปลงขายพันธุ์ข้าวชัยนาท 1 ฤดูแล้ง ปี 2564

Read more

วันที่ 22 มีนาคม 2564 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมประชุมชี้แจงความก้าวหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ

Read more

วันที่ 18 มีนาคม 2564 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบควบคุมภายใน (ICS)

Read more

วันที่ 16 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา และคณะ ร่วมงานสภาปนากรมการข้าวครบรอบ 15 ปี

Read more

ระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการประชุมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูฝน 64

Read more

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวนครราชสีมา และคณะ ร่วมประชุมติดตามผลการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวภาคอีสาน

Read more

วันที่ 4 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา และคณะ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี

Read more

วันที่ 3 มีนาคม 2564 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมกับผู้ประกอบการค้าข้าว ติดตามงานการขายข้าว

Read more

วันที่ 1 มีนาคม 2564 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Read more

วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา เข้าร่วมรับฟังนโยบาย

Read more

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ กลุ่มควบคุมคุณภาพ และกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากร

Read more

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา เข้าตรวจสอบวัสดุการผลิตและเมล็ดพันธุ์คงคลัง ครั้งที่ 1 ของ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

Read more

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ต้อนรับคณะกรรมการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ในการตรวจสอบวัสดุและเมล็ดพันธุ์คงคลัง ครั้งที่ 1 

Read more

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการร่วมจัดการฐานเรียนรู้ด้านข้าว

Read more

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการจัดประชุมเกษตรกรนาแปลงใหญ่

Read more

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ออกติดตามงานการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP

Read more

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564

Read more

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการให้ความรู้เกษตรกรในฐานองค์ความรู้ด้านข้าว

Read more

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มควบคุมคุณภาพ และกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ที่ขอรับรองมาตรฐานต่างประเทศ

Read more

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการประชุมสมาชิกกลุ่มธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

Read more

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการติดตามงานชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ

Read more

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ติดตามงานซื้อขายข้าว

Read more

วันที่ 28 มกราคม 2564 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด

Read more

วันที่ 27 มกราคม 2564 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ดำเนินการร่วมถ่ายทำการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564

Read more

วันที่ 21 มกราคม 2564 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมดำนาในแปลงทดลองโครงการกำลังใจ ในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา

Read more

วันที่ 17 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดฯ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

Read more

วันที่ 13 มกราคม 2564 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดนครราชสีมา

Read more

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ติดตามงานรับเสร็จฯ ร่วมกับ กรมวังผู้ใหญ่ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิจักรพันธ์ เพ็ญศิริ กรมพลาธิการทหารบก

Read more

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 กลุ่มควบคุมคุณภาพ และกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์อินทรีย์

Read more

วันที่ 5 มกราคม 2564 คณะกรรมการศูนย์ร่วมกับกรมการข้าว เข้าตรวจรับเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

Read more

วันที่ 7 มกราคม 2564 นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมการข้าว (นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง) ในการปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

Read more

วันที่ 8 มกราคม 2564 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ติดตามโครงการพระราชดำริ และลงเกี่ยวข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ

Read more

รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563

Read more

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน ธันวาคม 2563

Read more

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจนับเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต่้โครงการศูนย์ข้าวชุมชน

Read more

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 กลุ่มควบคุมคุณภาพ ดำเนินการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว (ก่อนการจัดซื้อ)

Read more

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการทำงานคัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ

Read more

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 กลุ่มควบคุมคุณภาพ ดำเนินการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว (ก่อนการจัดซื้อ)

Read more

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ดำเนินการจัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำแปลงใหญ่

Read more

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 กลุ่มควบคุมคุณภาพ ดำเนินการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว (ก่อนการจัดซื้อ)

Read more

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ชัยนาท 1 ชั้นพันธุ์ขยาย  แก่เกษตรกรแปลงขยายพันธุ์

Read more

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 กลุ่มควบคุมคุณภาพ ดำเนินการเข้าตรวจสุ่มตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (ก่อนการจัดซื้อ)

Read more

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เข้าติดตามการซื้อขายผลผลิตข้าวของเกษตรกร

Read more

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เข้าร่วมประชุม conference โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) 

Read more

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 กลุ่มควบคุมคุณภาพ ดำเนินการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 (เพื่อซื้อคืน)

Read more

วันที่ 6-9 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา นายกฤษฎิน คำตัน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ เข้าร่วมประชุมสรุปสัมมนาประจำปี 2564

Read more

รายงานงบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2563

Read more

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ดำเนินการจัดนิทรรศการในวันดินโลก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Read more

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจแปลงข้าวอินทรีย์ของศูนย์ฯ ดำเนินการตรวจแปลงข้าวอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

Read more

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 กลุ่มควบคุมคุณภาพ และ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อนำมาตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

Read more

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ดำเนินการติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการทหาพันธุ์ดี

Read more

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา สอบหมายนางสาวศิริพัฒน์ ธงสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด

Read more

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ดำเนินการตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ชัยนาท 1

Read more

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการจ่ายกระสอบปอในการบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนการตรวจตัดสินคุณภาพเมล็ดพันธุ์

Read more

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ดำเนินการติดตามติดตามแปลงของเกษตรกรในการซื้อขายผลผลิตข้าว MOU

Read more

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขายพันธุ์ ชัยนาท 1 อย่างเป็นทางการ

Read more

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว (ชั้นพันธุ์หลัก) เพื่อใช้ในแปลงขยายพันธุ์ข้าวชัยนาท 1

Read more

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมกับคณะแม่บ้าน และกองเสบียงอาหาร กรมพลาธิการทหารบก ลงเกี่ยวข้าวแปลงนาพระราชทานฯ

Read more

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในหลักเกณฑ์การซื้อขายข้าว MOU

Read more

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการตรวจตัดสินแปลงอย่างเป็นทางการ พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2563

Read more

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มควบคุมคุณภาพ ร่วมประชุมการติดตามงานข้าวอินทรีย์ระยะ T3

Read more

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ติดตามงานโครงการพระราชดำริ

Read more

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา พร้อมด้วยฝ่ายโรงงาน ดำเนินการตรวจสอบการอบลดความชื้นของเมล็ดพันธุ์ข้าว

Read more

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา พร้อมคณะกรรมการตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105

Read more

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ดำเนินการติดตามกลุ่มเกษตรกรที่ขอรับรองเครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้

Read more

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ร่วมประชุมการตรวจราชการเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกร

Read more

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 

Read more

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และรับฟังปัญหาของเกษตรกร

Read more

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105

Read more

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105

Read more

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการเก็บข้อมูลผลผลิตข้าวของเกษตรกรในปี 2562 (ปีที่ผ่านมา) 

Read more

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์อย่างเป็นทางการ พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105

Read more

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา และคณะ เข้าร่วมถวายผ้ากระกฐินพระราชทาน

Read more

วันที่่ 21 ตุลาคม 2563 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และฝ่ายโรงงาน เข้าตรวจสอบเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับการสนับสุนจากโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

Read more

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เข้าตรวจสอบเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการศูนย์ข้าวชุมชน

Read more

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และฝ่ายโรงงาน ร่วมสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว เข้าตรวจสอบเครื่องอบลดความชื้น

Read more

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี นำเจ้าหน้าที่ลงดำนาในแปลงทดลองโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ

Read more

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการเข้าศึกษาดูงาน

Read more

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และกลุ่มควบคุมคุณภาพ เข้าตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าวชัยนาท 1 ฤดูฝน 63

Read more

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี นำเจ้าหน้าที่ลงเกี่ยวข้าว แปลง กข83 (มะลิดำหนองคาย)

Read more

รายงานงบทดลอง เดือนกันยายน 2563

Read more

วันที่ 21 - 22 กันยายน 2563 ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ จ.เชียงใหม่

Read more

วันที่ 22 กันยายน 2563 ร่วมรับมอบครุภัณฑ์เครื่องซีลสูญญากาศโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563 ณ จ.ขอนแก่น

Read more

วันที่ 21 กันยายน 2563 ต้อนรับคณะประเมินผลโครงการจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

Read more

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

B3EE0862 1C92 4295 8648 D63AD9BF8CB4 L0 001

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการให้ความรู้เกษตรกรในฐานองค์ความรู้ด้านข้าว

 11264