bannerking

k1

                 bannernew

1593054318435     

เมล็ดพันธุ์ข้าวหมดทุกพันธุ์ ต้องรอการผลิตเมล็ดพันธุ์ฤดูฝน ปี 2563 นะครับ

***สวมหน้ากากอนามัยระหว่างติดต่อราชการ และขอขอบคุณทุกท่านที่ปฏิบัติตามมาตราการเพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19***                     

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่ 21 - 22 กันยายน 2563 ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ จ.เชียงใหม่

Read more

วันที่ 22 กันยายน 2563 ร่วมรับมอบครุภัณฑ์เครื่องซีลสูญญากาศโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563 ณ จ.ขอนแก่น

Read more

วันที่ 21 กันยายน 2563 ต้อนรับคณะประเมินผลโครงการจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

Read more

วันที่ 16 - 18 กันยายน 2563 ร่วมงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ จ.อุบลราชธานี

Read more

วันที่ 14 - 18 กันยายน 2563 ร่วมอบรมวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ จ.ราชบุรี

Read more

วันที่ 15 กันยายน 2563 ตรวจตัดสินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 1 จากแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

Read more

วันที่ 14 กันยายน 2563 ร่วมประชุมสัมมนารอบสิ้นปีโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น จ.ขอนแก่น

Read more

วันที่ 9 กันยายน 2563 ร่วมพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารี ณ อนุเสาวรีย์ย่าโม จ.นครราชสีมา

Read more

วันที่ 1 - 4 กันยายน 2563 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ ณ จ.กรุงเทพมหานคร

Read more

วันที่ 1 กันยายน 2563 ร่วมพิธีเปิดโครงการโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง ฯ ณ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

Read more

ระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2563 คัดเลิือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2564 ณ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

Read more

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 คัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2564 ณ อ.สีดา จ.นครราชสีมา

Read more

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ปลูกข้าวด้วยวิธีการปักดำพันธุ์ทับทิมชุมแพ ณ แปลงนาพระราชทาน โครงการทหารพันธุ์ดี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Read more

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าว กับ กลุ่มเกษตรกร ณ ศูนย์การค้าเซลทรัลพลาซ่า จ.นครราชสีมา

Read more

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 จัดส่งวัสดุและอุปกรณ์สำหรับจุดเรียนรู้ โครงการส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

Read more

วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ลงแขกเกี่ยวข้าว พันธุ์ กข83 (มะลิดำหนองคาย) ณ แปลงนาโครงการส่วนพระองค์ 908 อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

Read more

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (AIC)

Read more

วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จ.สกลนคร

Read more

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการใช้เทคโนโยลีเครื่องจักรกล

Read more

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ร่วมเกี่ยวข้าวแปลงนาพระราชทาน พันธุ์ กข83

Read more

วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายของศูนย์ระดับประเทศ

Read more

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมคัดเลือกพื้นที่โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2564

Read more

  วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว

Read more

วันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ฯ

Read more

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ร่วมประชุมตรวจติดตามงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการฯ

Read more

วันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2563 ประชุมติดตามโครงการส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพฯ

Read more

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU

Read more

ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมอบรมสร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพ

Read more

ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 57-ปัจจุบัน โดย..

Read more

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เร่งดำเนินการป้องกันกำจัดโรคและแมลงในนาข้าว โดย...

Read more

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ติดตามแปลงสำรองพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2563

Read more

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

Read more

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ร่วมต้อนรับการพบปะเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Read more

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09 : 09 น. นายกฤษฎิน คําตัน ผู้อํานวยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

Read more

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้ นางพิมลสิริ ศุภเสถียรไชย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  กลุ่มควบคุมคุณภาพ   

Read more

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธาน

Read more

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้ติดตามโรคไหม้ข้าว

Read more

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ยังคงมอบหมายงานมาตรการป้องกัน COVID-19

Read more

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา 

Read more

วันพุธ ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  รับฟังนโยบายแนวทางปฏิบัติราชการ จาก นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว

Read more

จากวันแรก 23 มีนาคม 2563 - ปัจจุบัน วันอังคาร ที่ 23​ มิถุนายน 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา  ยังคงดำเนินการตรวจคัดกรองเพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

Read more

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา 

Read more

  วันที่ 7 เมษายน 2563 นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

Read more

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ได้ปฏิบัติตามาตรการประกาศของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อลดความเสี่ยง และการระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19

Read more

 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เดินทางมาตรวจสถานที่และความก้าวหน้าการจัดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563

Read more

รองอธิบดีกรมการข้าว นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานพร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

Read more

งานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่และนำเสนอความสำเร็จของนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี ๒๕๖๒

Read more

ท่านอธิบดีกรมการข้าว เข้าเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

Read more

ขอเชิญร่วมงาน "ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวและนำเสนอความสำเร็จของนาแปลงใหญ่"

Read more

อบรมเกษตรกรหลักสูตรเชิงปฎิบัติการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) 

Read more

จัดการประชุมหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา ฮอลล์ ๒ ชั้น๔  

Read more

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนูศึกษาดูงานด้านข้าว

Read more

ประชุมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

Read more

อบรมเกษตรกรหลักสูตรเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินระบบข้าวอินทรีย์เบื้องต้นและจัดทำระบบควบคุมภายใน

Read more

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านกานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

Read more

งานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง บ้านตลุกม่วง หมู่ ๙ ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)​ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒

Read more

อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ​กลุ่มต่อเนื่อง ปี ๑

Read more

ตรวจสต็อคข้าวโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวปีการผลิต ๒๕๖๑/๒๕๖๒ ณ อําเภอบัวใหญ่ โชคชัย เมือง และอําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

Read more

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

Read more

ประชุมชี้แจงโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และ  ข้าว GAP ครบวงจร

Read more

การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด  ปี  2560 

Read more

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดทำแปลงเรียนรู้และเพิ่มผลผลิตข้าว

Read more

ฝึกอบรมโครงการ “แนวทางในการปลูกข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและมาตรฐาน GAP” 

Read more

บริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 

Read more