ประวัติความเป็นมา


  •   2021-03-19 10:15:05    688  

   

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา สังกัดกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว ตั้งอยู่ที่ 50 หมู่ 1 ถนนราชสีมา- โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามโครงการผลิตและขยายพันธุ์พืช (Seed Multiplication) ภายใต้โครงการเงินกู้จากประเทศสหรัฐอเมริกา (ยูเซด) ตั้งอยู่บนเนื้อที่ซึ่งเป็นของทางราชการ มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ซึ่งได้เริ่มทำการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ เมื่อปี พ.ศ. 2519 และแล้วเสร็จปลายปี พ.ศ. 2521 ใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 28.8 ล้านบาทและได้ทำพิธีเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2522 ได้ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเกษตรเพื่อช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ และจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับตัวแทนจำหน่าย และเกษตรกรทั่วไป ซึ่งปัจจุบันศูนย์ฯ ผลิตเมล็ดพันธุ์ 2 ชนิด คือ ข้าวชัยนาท 1 และข้าวขาวหอมมะลิ 105 โดยมีเป้าหมายการผลิต ประมาณปีละ 4,000-4,600 ตัน  (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา, 2566)