บัญชีข้อมูล


พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์

พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-03-18 17:19:10    79     13 

ชนิดพันธ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก

ชนิดพันธ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-03-18 17:16:59    79     13 

เกษตรกรที่ผลิตข้าว GAP SEED

เกษตรกรที่ผลิตข้าว GAP SEED

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-03-18 17:15:52    65     5 

เกษตรกรที่ผลิตข้าว GAP GRAIN

เกษตรกรที่ผลิตข้าว GAP GRAIN

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-03-18 17:14:28    87     4 

เกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์

เกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-03-18 17:13:15    56     5 

กลุ่มเกษตรกรที่มีการแปรรูปข้าว

กลุ่มเกษตรกรที่มีการแปรรูปข้าวนครราชสีมา

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-03-18 17:07:45    56     3