Black Ribbon

k1

                                        menu1                                    
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560
   เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย   กิโลกรัม ราคา/กิโลกรัม

ราคา/กระสอบ

(บรรจุ 25 กก./กระสอบ)

ข้าว ขาวดอกมะลิ 105  
ชั้นพันธุ์ขยาย
481,300      21             525
ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 
ชั้นพันธุ์จำหน่าย
523,075      20             500
ข้าว เหลืองประทิว 123
ชั้นพันธุ์ขยาย
17,200      17             425

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

Read more

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

Read more

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

Read more