Kingk1

                                     เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่าย                                   
ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน ๒๕๖๐
   เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย    กิโลกรัม    ราคา/กิโลกรัม

ราคา/กระสอบ

(บรรจุ 25 กก./กระสอบ)

   เมล็ดพันธุ์ไม่มีจำหน่าย      
      

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และ ข้าว GAP ครบวงจร

Read more

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

Read more

ประชุมชี้แจงโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และ  ข้าว GAP ครบวงจร

Read more

การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด  ปี  2560 

Read more

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดทำแปลงเรียนรู้และเพิ่มผลผลิตข้าว

Read more

ฝึกอบรมโครงการ “แนวทางในการปลูกข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและมาตรฐาน GAP” 

Read more

บริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 

Read more