bannerking

k1

                 bannernew

1593054318435     

เมล็ดพันธุ์ข้าวหมดทุกพันธุ์ ต้องรอการผลิตเมล็ดพันธุ์ฤดูฝน ปี 2563 นะครับ

***สวมหน้ากากอนามัยระหว่างติดต่อราชการ และขอขอบคุณทุกท่านที่ปฏิบัติตามมาตราการเพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19***                     

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 57-ปัจจุบัน โดย..

Read more

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เร่งดำเนินการป้องกันกำจัดโรคและแมลงในนาข้าว โดย...

Read more

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ติดตามแปลงสำรองพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2563

Read more

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

Read more

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ร่วมต้อนรับการพบปะเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Read more

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09 : 09 น. นายกฤษฎิน คําตัน ผู้อํานวยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

Read more

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้ นางพิมลสิริ ศุภเสถียรไชย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  กลุ่มควบคุมคุณภาพ   

Read more

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธาน

Read more

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้ติดตามโรคไหม้ข้าว

Read more

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ยังคงมอบหมายงานมาตรการป้องกัน COVID-19

Read more

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา 

Read more

วันพุธ ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  รับฟังนโยบายแนวทางปฏิบัติราชการ จาก นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว

Read more

จากวันแรก 23 มีนาคม 2563 - ปัจจุบัน วันอังคาร ที่ 23​ มิถุนายน 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา  ยังคงดำเนินการตรวจคัดกรองเพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

Read more

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา 

Read more

  วันที่ 7 เมษายน 2563 นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

Read more

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ได้ปฏิบัติตามาตรการประกาศของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อลดความเสี่ยง และการระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19

Read more

 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เดินทางมาตรวจสถานที่และความก้าวหน้าการจัดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563

Read more

รองอธิบดีกรมการข้าว นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานพร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

Read more

งานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่และนำเสนอความสำเร็จของนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี ๒๕๖๒

Read more

ท่านอธิบดีกรมการข้าว เข้าเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

Read more

ขอเชิญร่วมงาน "ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวและนำเสนอความสำเร็จของนาแปลงใหญ่"

Read more

อบรมเกษตรกรหลักสูตรเชิงปฎิบัติการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) 

Read more

จัดการประชุมหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา ฮอลล์ ๒ ชั้น๔  

Read more

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนูศึกษาดูงานด้านข้าว

Read more

ประชุมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

Read more

อบรมเกษตรกรหลักสูตรเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินระบบข้าวอินทรีย์เบื้องต้นและจัดทำระบบควบคุมภายใน

Read more

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านกานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

Read more

งานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง บ้านตลุกม่วง หมู่ ๙ ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)​ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒

Read more

อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ​กลุ่มต่อเนื่อง ปี ๑

Read more

ตรวจสต็อคข้าวโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวปีการผลิต ๒๕๖๑/๒๕๖๒ ณ อําเภอบัวใหญ่ โชคชัย เมือง และอําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

Read more

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

Read more

ประชุมชี้แจงโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และ  ข้าว GAP ครบวงจร

Read more

การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด  ปี  2560 

Read more

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดทำแปลงเรียนรู้และเพิ่มผลผลิตข้าว

Read more

ฝึกอบรมโครงการ “แนวทางในการปลูกข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและมาตรฐาน GAP” 

Read more

บริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 

Read more